Miracles of the Qur'an (Tamil)

புத்தகத்தை பதிவிறக்கம் செய்ய

கருத்துக்கள்

புத்தகத்தின் அத்தியாயங்கள்

< <
Harun Yahya - Tamil - Miracle of Quraan

Fh;Mdpy; my;yh`;tpd; mw;Gjq;fs;

 

 
 

gpugQ;rj;jpy; fhzg;gLk; mrhjhuz rkepiy

mtNd VO thdq;fisAk; mLf;fLf;fhf gilj;jhd;. mstw;w mUshsdpd; gilg;gpy; ve;j Fiwia ePH fhzkhl;BH> kPz;Lk; ghh;gPuhf! VjhtJ xU Fiwia fhz;fpwPuh? gpd;dH ,UKiw cd; ghHitia nrYj;J> cd; ghHit fisj;J> kOq;fpr; rpWikaile;J cd;dplk; jpUk;Gk;. (Fh;Md; 67:3-4)

gpugQ;rj;jpYs;s gpy;ypad; fzf;fhd el;rj;jpuq;fSk;> ghy;ntspkz;lyq;fSk; mtw;Wf;nfd tiuaWf;fg;gl;l ghijapy; nry;fpd;wd. el;rj;jpuq;fs;> Nfhy;fs; kw;Wk; Jizf; Nfhy;fs; jk;ik jhNk Rw;WtJld; mtw;Wf;nfd tiuag;gl;l ghijapYk; Rw;wp tUfpd;wd. rpyNtisfspy; 200 Kjy; 300 gpy;ypad; el;rj;jpuq;fis nfhz;Ls;s ghy;ntspkz;lyq;fSk; xd;iw xd;W fle;J nry;fpd;wd. ,Ug;gpDk; gpugQ;rj;jpy; fhzg;gLk; khngUk; xOq;if rPh;Fiof;f$ba ve;j xU NkhjYk; Vw;gLjpy;iy. cyf msitfNshL xg;gpLk; NghJ> gpugQ;rj;jpy; fhzg;gLk; Ntfk; ,uhl;rj Ntfkhf fUjg;gLfpwJ. el;rj;jpuq;fs;> Nfhy;fs; kw;Wk; ghy;ntspkz;lyq;fs; kw;Wk; ghy;ntspkz;ly $l;lq;fs; - fzpjtpashsh;fshy; kl;LNk fzf;fplf;$ba mjd; fl;likg;G - gy gpy;ypad; my;yJ bhpy;ypad; njhd; vilAld; tpz;zpy; fw;gidf;F vl;lhj mRu Ntfj;jpy; nry;fpwJ. cjhuzkhf> G+kp xU kzpj;jpahsj;jpw;F 1670 fpNyh kPl;lh; (1670 kmph or 1038 mph) vd;w Ntfj;jpy; Roy;fpwJ. ,d;iwf;F G+kpapy; Ntfkhf nry;Yk; Jg;ghf;fp Fz;bd; Ntfk; xU kzpj;jpahsj;jpw;F 1800 fpNyh kPl;lh;fshFk;. ,jd; %yk; G+kp mjd; ngUj;j vilAld; vt;tsT Ntfj;jpy; nry;fpwJ vd;gJ Ghpe;J nfhs;syhk;.

G+kp #hpaid Rw;wp RoYk; NtfkhdJ Jg;ghf;fp Fz;il tpl 60 klq;F NtfkhFk;. mjhtJ xU kzpj;jpahsj;jpw;F 108000 fpNyh kPl;lh;fshFk;. ,e;j Ntfj;jpy; nry;yf;$ba thfdj;ij vk;khy; cUthf;f KbAkhf .,Ue;jhy;> ,e;j thfdj;ij gad;gLj;jp ntWk; 22 epkplq;fspy; G+kpia Rw;wp tuyhk;. ,e;j juTfs; G+kpf;F kl;LNk nrhe;jkhFk;. #hpa FLk;gj;jpy; fhzg;gLk; Ntfk; ,ij tpl mjprakhdJ. ,j;jifa mikg;Gfspd; Ntfj;ij vkJ gFj;jwpit nfhz;L tpsq;fp nfhs;sNt KbahJ. gpugQ;rj;jpy; fhzg;gLk; nghUl;fspd; msT nghpjhf nghpjhf mjd; Ntfk; mjpfhpf;Fk;. ghy;ntspkz;lyj;jpd; ika gFjpapYs;s #hpa FLk;gj;jpd; Ntfk; xU kzpj;jpahsj;jpw;F 720>000 fpNyhkPl;lh;fshFk;. 200 gpy;ypad; el;rj;jpuq;fis nfhz;Ls;s ghy;ntspkz;lyq;fs; xU kzpj;jpahsj;jpw;F 950>000 fpNyhkPl;lh; vd;w Ntfj;jpy; nry;fpd;wd. ,j;jifa ngUk; Ntfj;jpd; NghJ Nkhjy; Vw;gl mjpf tha;g;Gfs; ,Uf;fpd;wd. ,Ug;gpDk;> mj;jifa ve;j NkhjYk; Vw;gLtjpy;iy. ,jw;F fhuzk; my;yh`; gpugQ;rj;jpy; mrhjhuz rkepiyfis Vw;gLj;jpAs;shd;. ,jd; fhuzkhfNt NkYs;s trdj;jpy; $wg;gl;lthW ,e;j xOq;Ffspy; ve;j FiwAk; ,y;iy.

 

gpugQ;rj;jpy; fhzg;gLk; igd; bAdpq; (Fine Tuning)

VO thdq;fis my;yh`; vt;thW mLf;fLf;fhfg; gilj;Js;shd; vd;gij ePq;fs; fhztpy;iyah? (Fh;Md; 71:15)

mtDf;Nf thdq;fs; kw;Wk; G+kpapd; mjpfhuk; cs;sJ. mtd; (jdf;nfd) xU kfid vLj;Jf; nfhs;stpy;iy. mjpfhuj;jp;y; mtDf;F ve;j gq;fhspAk; ,y;iy. mtd; xt;nthU nghUisAk; gilj;jhd;. mij jpl;lkpl;L mikj;jhd;. (Fh;Md; 25:2)

,aw;if kw;Wk; gpugQ;rj;jpYs;s mikg;Gfs; ahTk; ,ae;jpuk; Nghd;W jd;dpr;irahf ,aq;f $bait vd;Wk; mjpy; fhzg;gLk; Fiwfsw;w xOq;FfSk; mjpra rkepiyfSk; jw;nrayhf cUthdit vd;W ehj;jpf rpj;jhe;jk; thjpLfpwJ. ,Ug;gpDk; ,d;W ehj;jpfj;jpdJk; lhh;tpdJk; rpe;jidfs; ahTk; tpQ;Qhdj;ij mbg;gilahf nfhz;lit vd;w ngha;ahd thjq;fs; tpQ;Qhd hPjpapNyNa kWf;fg;gl;L tpl;ld.

20k; E}w;whz;by; xd;wd; gpd; xd;whf kpf Ntfkhf Kd;Ndw;wkile;j tpQ;Qhdj;jpd; cl;gphpTfshd thdtpay; kw;Wk; caphpay; Jiwfspy; Nkw;nfhs;sg;gl;l Ma;Tfs; midj;Jk; ,g;gpugQ;rKk; mjpYs;s caph;fSk; ,iwtdhy; jpl;lkpl;L gilf;fg;gl;lit vd;gij kpf cWjpahf ep&gpj;Js;sd. xd;Wkpy;yhj epiyapypUe;J gpugQ;rk; gilf;fg;gl;lJ vd;w ngU ntbg;G nfhs;if Vw;W nfhs;sg;gl;lTld; lhh;tpdJ ehj;jpf rpj;jhe;jq;fs; midj;Jk; Fg;igapy; tPrp vhpag;gl;ld. ,t;Tyfpy; ngUk; mrhjhuz tbtikg;Gk;> rkepiyfSk; fhzg;gLtJ fz;Lgpbf;fg;gl;lTld; ehj;jpfj;jpd; thjq;fs; midj;Jk; ngha; kw;Wk; Nkhrb vd;gJ njspthdJ.

tho;tjw;F Njitahd fhuzpfis Muha;e;j NghJ G+kpapy; kl;LNk ,j;jifa fhuzpfs; midj;Jk; ,Ug;gJ fz;Lgpbf;fg;gl;lJ. tho;iff;F Njitahd #oy; mika vk;ik Rw;wp vz;zpylq;fh fhuzpfs; xNu Neuj;jpy; Kbtpy;yhky; eilngw;W nfhz;bUf;fpd;wd. gy;yhapuk; Nfhb ghy;ntspkz;lyq;fs; xt;nthd;Wk; Rkhh; Mapuk; Nfhb el;rj;jpuq;fSld; fhzg;gLfpwd. midj;J ghy;ntspkz;lyq;fspYk; el;rj;jpuq;fis tpl Nfhs;fNs mjpfkhf fhzg;gLfpwd.9

mj;jifa fzf;fpl Kbahj Nfhy;fSf;F kj;jpapy; G+kp kl;Lk; mj;jifa mrhjhuz #oiy nfhz;bUg;gJ xt;nthUtUk; ed;whf rpe;jpf;f Ntz;ba xd;whFk;. ngUntbg;gpd; rf;jp Kjy; mZtpd; cz;ikahd kjpg;G tiuAk;> ehd;F mbg;gil rf;jpfs; Kjy; el;rj;jpuj;jpd; ,urhad khw;wq;fs; tiuAk;> #hpad; ntspapLk; gy;NtW xsp tiffs; Kjy; ePhpd; mlh;j;jp tiuAk;> G+kpapypUe;J re;jpudpd; Jhuk; Kjy; tspkz;lyj;jpd; thAf;fspd; msT tiuAk;> #hpadpypUe;J G+kpapd; J}uk; Kjy; Rw;W ghijapy; G+kpapd; rha;T tiuAk;> G+kp mjd; ghijapy; #oYk; Ntfk; Kjy; G+kpapYs;s fly;fs; kw;Wk; kiyfspd; nraw;ghLfs; tiuAk;- xt;nthd;Wk; caph;tho;tjw;F Vw;w tifapy; mike;Js;sd. ,e;j cz;ikfis ,d;iwa etPd tpQ;Qhd cyfk; 'md;Jnuhgpf; gphpd;rpgs;"; (Anthropic Principle) vd;Wk; 'igd; bAdpq;"; (Fine-Tuning) vd;Wk; miof;fpwJ.. ,f;Nfhl;ghLfs; gpugQ;rk; Fwpf;Nfhsw;w fl;Lg;gLj;j Kbahj xU nghUs; vd;w ehj;jpf fUj;ij kWj;J> mjw;F khwhf mit kdpj tho;it Fwpf;Nfhs;fshf nfhz;L kpf ftdkhf tbtikf;fg;gl;Ls;sJ vd;gij vLj;J fhl;LfpwJ.

NkYs;s trdj;jpy; $wg;gl;Ls;s my;yh`;tpd; gilg;Gfspy; fhzg;gLk; msT kw;Wk; xOq;Ffis ehk; rw;W Muha;e;J ghh;g;Nghk;. 'tbtikg;G> mse;J gilg;gJ" vd;W nghUs;gLk; 'jf;jPh;" vd;w nrhy; my;-Gh;fhd; vd;w mj;jpahaj;jpd; 2tJ trdj;jpy; gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ.. 'xOq;F" vd;W nghUs;gLk; 'jpghf;" vd;w nrhy; my;-Ky;f; vd;w mj;jpahaj;jpd; 3tJ trdj;jpYk;> E}h; vd;w mj;jpahaj;jpd; 15tJ trdj;jpYk; gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. NkYk; Ky;f; vd;w mj;jpahaj;jpy; 'Kuz;ghL> mj;JkPwy;> xj;Jioahik> xOq;fpd;ik> vjph; khw;wk;"; vd;w nghUs; juf;$ba 'jghTj;"; vd;w nrhy; mjhtJ mtw;wpf;fpilNa Fiwfis NjLgth;fshy; mtw;iw fz;Lgpbf;f KbahJ vd;w mbg;gilapy; gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ.

20k; E}w;whz;bd; ,Wjpapy; gof;fj;jpw;F te;j 'igd; bAdpq;" vd;w nrhy; Nkw;$wg;gl;l trdj;jpy; gad;gLj;jg;gl;Ls;sJ. fle;j fhy; E}w;whz;lhf gy tpQ;QhdpfSk;> rpe;jidahsh;fSk;> vOj;jhsh;fSk; gpugQ;rk; jw;nrayhd epfo;Tfspd; njhFjpay;y vd;gij njspTgLj;jpAs;sdh;. mjw;F khwhf> mjpy; mrhjhuzkhd tbtikg;Gk; xOq;Fk; kdpj tho;iff;F Vw;w tifapy; xt;nthd;Wk; fhzg;gLtjhf njhptpj;Js;sdh;.

1960fspy;> rpy ngsjPftpashsh;fs; vkJ gpugQ;rk; kdpjd; caph;tho;tjw;F Vw;w tifapy; tbtikf;fg;gl;Ls;sij fz;Lgpbj;jdh;.10

Nguhrphpah;.N[hh;[;vy;yp]; (Prof.George.F.Ellis) vd;w gphpj;jhdpa thdtpashsh; ,e;j mrhjhuz rkepiyia gw;wp ,t;thW $Wfpwhh;:

rpf;fyhd fzpj tpjpfspy; ,j;jifa mjprakhd Mrhjhuz rkepiyfs; Njhd;Wfpd;wd. ,q;F fhzg;gLk; kpf rpf;fyhditfis ghh;f;Fk; NghJ 'mw;Gjk;" vd;w nrhy;iy cgNahfpf;fhky; ,Uf;f Kbatpy;iy. 11

 

 


    

 

`hUd; a`;ah © 2006. midj;J chpikfSk; ghJfhf;fgl;Ls;sd.. vkJ Mf;fq;fis efy; vLff;yhk;. tpepNahfpf;fyhk;.
Nkyjpf jfty;fSf;F.
 info@harunyahya.com

You can read Harun Yahya's book Miracles of the Qur'an (Tamil) online, share it on social networks such as Facebook and Twitter, download it to your computer, use it in your homework and theses, and publish, copy or reproduce it on your own web sites or blogs without paying any copyright fee, so long as you acknowledge this site as the reference.
About this site | உங்களின் முதற்பக்கமாக்குங்கள் | Add to favorites | RSS Feed
இந்த தளத்தில் குறிப்பிடப்படும் விடயங்கள் அனைத்தும் பிரதிபண்ணவும்,அச்சிடவும் மற்றும் விநியோகம் செய்யவும்முடியும்.
(c) All publication rights of the personal photos of Mr. Adnan Oktar that are present in our website and in all other Harun Yahya works belong to Global Publication Ltd. Co. They cannot be used or published without prior consent even if used partially.
©2004 ஹாருன்யஹ்யா www.harunyahya.com
page_top